Lagar

DEF Lag (2001559) om vägtrafikdefinitioner 13

DEF Förordning (2001651) om vägtrafikdefinitioner 18

TBL Lag (1951649) om straff för vissa trafikbrott 21
LAU Lag (19761090) om alkoholutandningsprov 24
TBLU Lag (1971965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands 25

1972:477 Kungörelse (1972477) om tillämpning av 3 § lagen (1971965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands 27
1999:216 Lag (1999216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 28

1999:221 Förordning (1999221) om föreskrifter rörande ögonundersökning 29
1988:15 Lag (198815) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument 30

.
TF Trafikförordning (19981276) 31

1991:102 Förordning (1991102) om poliseskort 83

1978:234 Lag (1978234) nämnder för vissa trafikfrågor 84
2002:713 Förordning (2002713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet 86

1990:1079 Lag (19901079) om tillfälliga bilförbud 88
1990:1080 Förordning (19901080) om tillfälliga bilförbud 89

1979:1082 Förordning (19791082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall 93
öVL Lag (1972435) om överlastavgift 94
RSV sv överlastavgift, rekomm. 98

SKVFS 2005:3 SKVFS 20053 överlastavgifter, inbetalning, föreskrifter 111
TSVFS 1978:10 om säkring av last på fordon under färd 112

VVFS 2005:50 om användning av vissa varningsanordningar 113
TSVFS 1987:10 om skyddshjälm 115
TSVFS 1991:72 ändring i föreskrifterna (TSVFS 1987:10) om skyddshjälm 115

VVFS 2006:135 om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn; 117
VVFS 2001:183 om medicinska hinder att använda bilbälte eller
särskild skyddsanordning;
119

VVFS 2006:136 ändring i föreskrifterna (VVFS 2001:183) om medicinska hinder att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning; 119
VMF Vägmärkesförordning (200790) 121

VVFS 2003:46 om avvikelse från bestämmelser om färg på
vägmärken;
189
LKP Lag (198724) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 191

FKP Förordning (198726) om parkeringsvakter i kommuner 193
KAL Lag (1957259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 194

FelPL Lag (1976206) om felparkeringsavgift 195
FelPF Förordning (19761128) om felparkeringsavgift 199
LKOP Lag (1984318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 202

FKOP Förordning (1984321) om kontrollavgift vid olovlig parkering 204
LFF Lag (1982129) om flyttning av fordon i vissa fall 205
FFF Förordning (1982198) om flyttning av fordon i vissa fall 208

TKL Terrängkörningslag (19751313) 213
TKF Terrängkörningsförordning (1978594) 215

MVTK Militära vägtrafikkungörelsen (197497) 222
VTFRt Vägtrafikförordning (1995137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap 232

1990:1157 Lag (19901157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 237
1990:1165 Förordning (19901165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 240

1987:259Jaktlag (1987259) 242
1987:905 Jaktförordning (1987905) 246
KKL Körkortslag (1998488) 249

KKF Körkortsförordning (1998980) 264
1999:877 Lag (1999877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter 278

1999:991 Förordning (1999991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter 280
1998:489 Lag (1998489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse 282

1998:1822 Förordning (19981822) om ikraftträdande av lagen (1998489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m. 285
1998:493 Lag (1998493) om trafikskolor 287

1998:978 Förordning (1998978) om trafikskolor 289
VVFS 2006:65 Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; 291
VVFS 2007:654 om ändring i föreskrifterna (VVFS 2006:65) om trafikskolor 291

VVFS 2007:227Vägverkets föreskrifter
om kursplan, behörighet B

VVFS 1998:61 om skylt på fordon som används vid övnings-körning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola 298

VVFS 1996:200 om medicinska krav för innehav av körkort 301
1991:1803 Förordning (19911803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige 323

VVFS 2004:16 om förarutbildning i körning på halt underlag m m 324
VVFS 2000:90 om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter 335

VVFS 2002:25 om ändring i föreskrifterna om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter 335
FoL Fordonslag (2002574) 343

FoF Fordonsförordning (2002925) 350

LMA Lag (20011080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen 374
FMA Förordning (20011085) om motorfordons avgasrening 384

1986:683 Förordning (1986683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon 401
VVFS 2003:23 om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar 403
VVFS 2003:21 om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; 404

Förordning (2001650) om vägtrafikregister

Lag (2001558) om vägtrafikregister
om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret
Yrkestrafiklag (1998490)
Yrkestrafikförordning (1998779)

om tillsyn över den yrkesmässiga trafiken

om taxitrafik

Trafikskadelag (19751410)
Trafikförsäkringsförordning (1976359)

Lag (2004629) om trängselskatt